Privātuma politika

Atjaunota 2024.gada 16.janvārī

Klienti ir mūsu lielākā vērtība, tāpēc OC VISON kā atbildīgs uzņēmums ievēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti - saukta arī Vispārējo Datu Aizsardzības Regulu, prasības.

Šajā privātuma politikā, turpmāk tekstā – Politika, ir aprakstīta kārtība, kādā SIA OC VISION, reģistrācijas Nr. 40003105710, Elijas iela 17 – 4, Rīga, LV - 1050, turpmāk tekstā – OC VISION, apstrādā personas datus.

Ar terminu OC VISION tiek saprasti arī  OC VISION grupas uzņēmumi  -  SIA “VISION EXPRESS BALTIJA”, reģistrācijas Nr. 40003047732, Elijas iela 17 – 4, Rīga, LV - 1050,  kā arī SIA “Optometrijas serviss”, reģistrācijas Nr. 40103100298, Elijas iela 17 – 4, Rīga, LV - 1050,  kā arī zīmoli OptiO, Vision Express, VIZIONETTE, Lornete, Dr.Lensor, Opptica, Diviniti, interneta vietnes www.ocvision.eu, www.optio.lv, www.visionexpress.lv, www.vizionette.lv, www.lornete.lv, www.lensor.eu, www.opptica.eu, www.diviniti.eu, www.redzesparbaude.lv, www.dzirdesparbaude.lv.

Šī Politika ir piemērojama, ja Klients izmanto, ir izmantojis vai ir izteicis vēlēšanos izmantot OC VISION sniegtos pakalpojumus, vai ir citā veidā saistīts ar OC VISION sniegtajiem pakalpojumiem, tai skaitā attiecībās ar Klientu, kas nodibinātas pirms šīs Politikas spēkā stāšanās.

1.Definīcijas

Apstrāde - ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

Pārzinis – OC VISION, faktiskā pakalpojumu sniegšanas adrese: gan Pārziņa juridiskā adrese, gan Pārziņa veikali, kuru saraksts ir pieejams www.ocvision.eu un tiek atjaunots, tiklīdz tiek atvērts jauns veikals,  OC VISION interneta veikali un izņēmuma gadījumā, izbraukuma tirdzniecības vietas. 

Klients - jebkura fiziska persona, kura izmanto, ir izmantojusi, vai ir izteikusi vēlēšanos izmantot jebkurus uzņēmuma sniegtos pakalpojumus, pārdodamās preces vai ir jebkādā citā veidā saistīts ar tiem; ar vārdu “Klients” šīs Politikas izpratnē var tikt apzīmēts arī pacients, ja viņš ir saņēmis pakalpojumu, uz kuru attiecas Ārstniecības nozari regulējošie normatīvie akti.

Personas dati - jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjekts); identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, telefona numuru, epasta adresi, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.

2.Piemērojamie tiesību akti

2.1. Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27.aprīlis).

2.2. Fizisko personu datu apstrādes likums.

2.3. Ārstniecības likums.

2.4. Pacientu tiesību likums.

2.5. Patērētāju tiesību aizsardzības likums.

2.6. Noteikumi par distances līgumu.

2.7. Reklāmas likums u.c.

3.Vispārīgie noteikumi

3.1. Šajā Politikā tiek sniegta vispārējā informācija par to kā OC VISION veic personas datu apstrādi. Sīkāka informācija par personas datu apstrādi tiek sniegta Klientiem, atbildot uz pieprasījumiem, informējot viņus personīgi, vai tiek ietverta līgumos un citos ar OC VISION pakalpojumiem saistītos dokumentos, kā arī OC VISION interneta vietnē www.ocvision.eu.

3.2. OC VISION, piemērojamo normatīvo aktu ietvaros, nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu pasargāšanai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.

3.3. OC VISION personas datu apstrādei var izmantot personas datu apstrādātājus pēc saviem ieskatiem. Šādos gadījumos OC VISION veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji personas datu apstrādi veic saskaņā ar OC VISION norādēm, nodrošinot  atbilstošu drošības līmeni, kā arī saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

3.4. Ja OC VISION atjauninās šo Politiku, aktuālā Politikas redakcija tiks publicēta OC VISION interneta vietnēs.

3.5. Lai sniegtu Klientam labākus un piemērotākus produktus un pakalpojumus, kā arī, lai nodrošinātu, uzturētu, aizsargātu un uzlabotu esošus produktus un pakalpojumus, OC VISION apstrādā no pakalpojumu sniegšanas apkopotus datus.

4.OC VISION apstrādā sekojošas personas datu kategorijas

4.1. Personas identifikācijas dati - vārds, uzvārds, personas kods/ID Nr., dzimšanas datums, dzimums, komunikācijas valoda, dzīvesvieta, profesija;

4.2.  Personas kontaktinformācija - telefona numurs, e-pasta adrese, adrese;

4.3. Īpašo kategoriju dati (sensitīvie) – personas veselības dati (redzes un dzirdes dati, kā arī dati par citiem izmeklējumiem, ja tas ir aktuāli), briļļu, lēcu un dzirdes aparātu pasūtīšanai un izgatavošanai nepieciešamie dati, izņēmumu gadījumos, dati par personas ierobežotu iespēju pārvietoties;

4.4. Pirkuma dati – pirkuma vēsture, norēķina dati, veselības apdrošināšanas polises dati, nepieciešamajā apmērā, maksātāja konta Nr., nenokāroto saistību atlikums;

4.5. Klientu aptauju dati - aptaujas nosaukums, izsūtīšanas datums, atbildes sniegšanas datums, aptaujas jautājumi un sniegtās atbildes;

4.6. Lojalitātes programmu anketas – anketās sniegtā informācija, piekrišanas un apliecinājumi, lojalitātes kartes Nr. u.c.

4.7. Interneta vietnēs veiktās darbības - IP adrese, veiktās darbības nosaukumus, Interneta lapas sadaļa, datums un laiks, Klienta sniegtā informācija, tajā skaitā dati par personas redzes un / vai dzirdes veselību, briļļu, lēcu un dzirdes aparāta pasūtīšanai un izgatavošanai nepieciešamie dati, kā arī ievietotās fotogrāfijas gadījumos, kad Klients ir plānojis veikt vai ir veicis briļļu virtuālo uzmērīšanu;

4.8. Video novērošanas  dati, no veikaliem, kuros tiek veikta video novērošana;

4.9. Fotogrāfijas un attēli fotogrāfijas no klientu pasākumiem u.c.

5.Datu apstrādes tiesiskais pamats

5.1. Klienta piekrišana – Klients, kā personas datu subjekts, pats dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. Klienta piekrišana dalībai lojalitātes programmā, tiešā mārketinga nolūkiem, lai izteiktu jaunus un individuālus piedāvājumus, kas balstīti uz viņa pirkuma vēstures analīzi vai izteiktajām vēlmēm. Klienta piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas var tikt sniegts jebkurā brīdī, tādējādi atļaujot OC VISION apstrādāt personas datus noteiktajiem nolūkiem. Klienta piekrišana ir tam saistoša, ja tā tiek noformēta rakstiski vai elektroniski, piemēram, aizpildot piekrišanu dalībai lojalitātes programmā vai pēc Klienta identifikācijas nosūtot elektronisko pieprasījumu. Klienta piekrišana var būt arī veikta ar konkludentām darbībām, piemēram, Klients pats ievieto savus datus OC VISION sistēmās, pats sūta un nodod datus OC VISION. Ja Klients ir devis savu piekrišanu OC VISION apstrādāt savus datus, tiek uzskatīt, ka Klients ir devis piekrišanu apstrādāt savus datus OC VISION grupas ietvaros, arī kontekstā ar OC VISION pārstāvētājiem zīmoliem. Klientam ir tiesības jebkurā laikā saņemt informāciju par savu datu apstrādi un ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot norādītos saziņas kanālus ar OC VISION. Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.

5.2. Līguma noslēgšana un izpilde – lai OC VISION varētu noslēgt un izpildīt līgumu ar Klientu, kvalitatīvi sniedzot pakalpojumus un apkalpojot Klientu, tam jāapkopo un jāapstrādā noteikti personas dati, kas tiek iegūti pirms līguma noslēgšanas ar OC VISION vai jau noslēgtā līguma laikā.

5.3. OC VISION leģitīmas intereses – ievērojot OC VISION intereses, kuru pamatā ir kvalitatīvu pakalpojumu un savlaicīga atbalsta sniegšana Klientam, kā arī sava īpašuma apsardzība OC VISION ir tiesības apstrādāt Klienta personas datus tādā apjomā, kāds tam ir objektīvi nepieciešams. Par OC VISION leģitīmajām interesēm ir uzskatāma personas datu apstrāde, veicot tiešu tirgveidību, kā rezultātā Klientam tiek izteikti jauni un/ vai individuāli OC VISION produktu un pakalpojumu piedāvājumi, iekšēju klientu datubāžu radīšana, vairākos veikalos veiktā video novērošana u.c. Ņemot vērā to, ka OC VISION ir vairāki grupas uzņēmumi un zīmoli, ko tas pārstāv, OC VISION grupas ietvaros, uzņēmumi ir tiesīgi savstarpēji nosūtīt personas datus citiem grupas uzņēmumiem iekšējos administratīvos nolūkos, kā arī  piedāvāt visiem OC VISION grupas klientiem savus pakalpojumus un preces, ja vien viņi ir piekrituši saņemt šādus paziņojumus. Iepriekšminētās darbības ir attiecināmas uz OC VISION leģitīmo interesi. Par tiešā marketinga paziņojumiem netiek uzskatīti atgādinājumi par vizīti pie speciālista, kā arī saziņa par veiktajiem pasūtījumiem u.c.

5.4. Juridisko pienākumu izpilde – OC VISION ir tiesīgs apstrādāt personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, piemēram, iesniegtu nepieciešamās atskaites un deklarācijas u.c.,  kā arī sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem pieprasījumiem.

5.5. Vitālu interešu aizsardzība – OC VISION ir tiesīgs apstrādāt personas datus, lai aizsargātu Klienta vai citas fiziskas personas vitālas intereses, piem., ja apstrāde ir vajadzīga humanitāros nolūkos, dabas stihiju un cilvēka izraisītu, it īpaši, epidēmiju un to izplatīšanās monitoringam vai ārkārtas humanitārajās situācijās (terora akti, tehnogēnās katastrofu situācijās un tml.).

5.6. Oficiālo pilnvaru izpilde vai sabiedrības intereses – OC VISION ir tiesīga apstrādāt datus, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot OC VISION likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras. Šādos gadījumos pamats personas datu apstrādei ir iekļauts normatīvajos aktos.

6.Datu apstrādes nolūki

6.1. Vispārīgai klientu attiecību vadīšanai un pieejas produktiem un pakalpojumiem nodrošināšanai, un administrēšanai - lai noslēgtu un izpildītu līgumu ar Klientu; lai nodrošinātu datu aktualitāti un pareizību, pārbaudot un papildinot datus.

6.2. OC VISION apstrādā personas datus, lai nodrošinātu kvalitatīvu, savlaicīgu un Klientam ērtu apkalpošanu:
6.2.1. Klienta attiecību (t.sk. attālinātai) vadīšanai, nodrošinot Līgumu noslēgšanu un izpildi, kā arī ar to saistīto procesu realizāciju;
6.2.2. Klienta kredītspējas pārbaudei, lai piedāvātu Klientam jaunus un modernākus produktus un pakalpojumus, kā arī nomaksas pakalpojumus;
6.2.3. Klienta sūdzību izskatīšanai un atbalsta nodrošināšanai saistībā ar sniegtajiem pakalpojumiem, pārdotajām precēm;
6.2.4. efektīvas naudas plūsmas pārvaldīšanai, t.sk., Klienta maksājumu un parādu administrēšanai;
6.2.5. Klienta informēšanai par visu OC VISION uzņēmumu produktiem un pakalpojumiem;
6.2.6. Videonovērošana ar mērķi - noziedzīgu nodarījumu novēršana un OC VISION un klientu īpašuma aizsardzība;
6.2.7. Klientam interesējošo pakalpojumu reģistrēšanai, esošo pakalpojumu izmaiņu vadībai un statistikas vai atskaišu ģenerēšanai pašapkalpošanas portālos.

6.3. OC VISION apstrādā personas datus, lai veicinātu nozares attīstību un piedāvātu jaunus pakalpojumus Klientiem, t.sk.,:
6.3.1. jaunu produktu izveidei un piedāvājumu izteikšanai par tiem;
6.3.2. tirgus analīzes veikšanai un biznesa modeļa attīstībai tiek veikta OC VISION klientu statistisko datu apstrāde;
6.3.3. OC VISION apstrādā personas datus, lai veidotu un uzturētu OC VISION iekšējos procesus, nodrošinātu dokumentu apriti un citus iekšējos procesus (piem., līgumu un citu dokumentu arhivēšanu) tam nepieciešamā un pietiekamā apjomā;
6.3.4. Klientam pielāgotas preces un pakalpojuma piedāvāšana.

6.4. OC VISION ir tiesīga apstrādāt datus zemāk norādītajiem, kā arī citiem nolūkiem, saņemot no Klienta brīvi sniegtu un nepārprotamu piekrišanu:
6.4.1. Klienta personas datu pārbaude parādvēstures datu bāzēs pirms līguma noslēgšanas, lai novērtētu Klienta spēju izpildīt līguma saistības,
6.4.2. OC VISION tēla popularizēšanai tirgū, sūtot Klientam novēlējumus svētkos, piešķirot bonusus, organizējot aptaujas klientu apmierinātības, esošo produktu un pakalpojumu uzlabošanai, kā arī jaunu produktu izveidei;
6.4.3. Sūtot informāciju par jauniem produktiem, piedāvājumiem u.c. veicot citas tiešā marketinga aktivitātes.

7.Klienta, kā datu subjekta tiesības

Klientam (datu subjektam) ir tiesības attiecībā uz savu datu apstrādi, kas saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem ir klasificēti kā personas dati. Šīs tiesības kopumā ir šādas:

7.1. Saņemt informāciju par savu personas datu apstrādi, piekļūt saviem personas datiem;

7.2. Pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi;

7.3. Iebilst pret savu personas datu apstrādi;

7.4. Prasīt savu personas datu dzēšanu, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu un Klients ir atsaucis savu piekrišanu. Šīs tiesības nav spēkā, ja Personas dati, kuru dzēšana tiek pieprasīta, tiek apstrādāti, arī pamatojoties uz citu tiesisku pamatu, piemēram, līgumu vai no attiecīgiem normatīvajiem aktiem izrietošajiem pienākumiem, vai to saglabāšanu nosaka spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

7.5. Ierobežot savu personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, piemēram, laikā, kad OC VISION izvērtē, vai Klientam ir tiesības uz savu datu dzēšanu.

7.6. Saņemt savus personas datus, ko Klients ir sniedzis OC VISION un kas tiek apstrādāti uz piekrišanas un līguma izpildes pamata rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība).

7.7. Atsaukt savu piekrišanu savu personas datu apstrādei.

7.8. Netikt pakļautam pilnībā automatizētai lēmumu pieņemšanai, tai skaitā profilēšanai, ja šādai lēmumu pieņemšanai ir tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē Klientu.

7.9. Iesniegt sūdzības par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja Klients uzskata, ka viņa personas datu apstrāde pārkāpj viņa tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

8.Klientu personas datu profilēšana kā datu apstrāde

8.1. Profilēšana ir jebkura veida automatizēta personas datu apstrāde, kas izpaužas kā personas datu izmantošana nolūkā izvērtēt konkrētus ar fizisku personu saistītus personiskus aspektus, jo īpaši analizēt vai prognozēt aspektus saistībā ar minētās fiziskās personas personīgajām vēlmēm, interesēm, uzticamību, uzvedību, atrašanās vietu vai pārvietošanos;

8.2. Apstrādājot Klienta personas datus, OC VISION var veikt profilēšanu, lai sūtītu jaukus novēlējumus, dāvanas, piešķirtu bonusus, veidojot un izsakot individuālus piedāvājumus vai veiktu klientu aptaujas. Automatizētie individuālie lēmumi tiek pieņemti tikai biznesa nolūkos, un tie neradīs Klientam tiesiskas sekas. Klientam jebkurā laikā ir tiesības iebilst pret automatizēta lēmuma pieņemšanu un nebūt par tāda pieņemtā lēmuma subjektu.

8.3. Tiešā tirgveidība un pamats sūtīt Klientam komercpaziņojumus: OC VISION veic tiešo tirgveidību (mārketingu), izplatot Klientam komercpaziņojumus, lai Klients vienmēr tiktu informēts par jauniem, moderniem un/ vai tieši Klientam izveidotiem produktiem, pakalpojumiem, kā arī īpašiem līguma noteikumiem (piem., atlaidēm). Klientam ir tiesības jebkurā laikā un bez maksas atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas, informējot par to OC VISION.

9.Sīkdatnes

9.1. Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Klienta ierīcē (datorā, planšetē,  mobilajā telefonā un tml.), apmeklējot OC VISION interneta vietnes. Sīkdatnes “atceras” lietotāja pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo OC VISION interneta vietņu lietošanas ērtumu.

9.2. Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti kopējie lietotāju paradumi un vietnes lietošanas vēsture, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.

9.3. Ja Klients nevēlas atļaut izmantot sīkdatnes vai kādu to veidu, Klients var to izdarīt savas pārlūkprogrammas uzstādījumos, tomēr tādā gadījumā vietnes lietošana var būt būtiski traucēta un apgrūtināta. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama savas ierīces pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.

9.4. OC VISION uzturētās vietnes izmanto nepieciešamās, funkcionālās, statistikas un mārketinga.

10.Glabāšanas periods

Personas dati tiks apstrādāti tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams apstrādes mērķa izpildei. Glabāšanas periods var būt pamatots ar līgumu ar Klientu, OC VISION leģitīmajām interesēm vai piemērojamajiem normatīvajiem aktiem (piemēram, tiesību aktiem par grāmatvedības kārtošanu, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu, Civillikumu, u.tml.).

Klienta piekrišanu būt par lojalitātes programmas dalībnieku un / vai piekrišanu saņemt tiešā marketinga piedāvājumus OC VISION glabā visu lojalitātes programmas spēkā esamības laiku un / vai 3 (trīs) gadus.

11.Personas datu iegūšanas veidi

OC VISION iegūst Klienta personas datus, kad Klients:

11.1. iegādājas un izmanto OC VISION produktus vai pakalpojumus;

11.2. piesakās lojalitātes programmā un / vai pierakstās jaunumu vai citu pakalpojumu saņemšanai no OC VISION;

11.3. jautā OC VISION plašāku informāciju par Klienta izmantoto produktu vai Klientam pieslēgto pakalpojumu vai sazinās ar OC VISION saistībā ar sūdzību vai informācijas pieprasīšanu, identificējot Klientu;

11.4. piedalās konkursos, loterijās vai aptaujās;

11.5. apmeklē vai pārlūko OC VISION interneta vietnes, veic tajā jebkādas darbības;

11.6. tiek filmēts ar OC VISION videonovērošanas iekārtam OC VISION veikalos. 

12.Klienta datu aizsardzība

12.1. OC VISION nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Klienta personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, OC VISION pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas, analīzes programatūras un datu šifrēšanu.

12.2. OC VISION rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas OC VISION vārdā un uzdevumā apstrādā Klienta personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Klienta personas datu apstrāde notiktu atbilstoši OC VISION deleģējumam un normatīvo aktu prasībām. Sadarbības partneriem nav atļauts  apstrādāt Klienta personas datus saviem nolūkiem.

12.3. OC VISION neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/ vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no OC VISION, piemēram, Klienta vainas un/ vai nolaidības dēļ.

12.4. Ja Klients apmeklē kādu OC VISION interneta vietni, tiek uzsākta viņa datu (piemēram, IP adreses) apstrāde, turpinot apmeklēt interneta vietni, datu apstrāde turpinās; spiežot uz Facebook, Instagram vai citām saitēm, to nospiešanas brīdī datu subjekta datu apstrādi uzsāk attiecīgās interneta vietni uzturētāji, piemēram, Facebook vai Instagram, un piekļūs datu subjekta datiem, atbilstoši saviem noteikumiem, ar kuriem rekomendējam iepazīties attiecīgā pakalpojuma sniedzēja interneta vietnē.  OC VISION neuzņemas atbildību par to kā personas datus apstrādā citi pakalpojumu sniedzēji.

13.Apstrādes teritorija

13.1 Parasti personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ), tomēr atsevišķos gadījumos tie var tikt nodoti un apstrādāti valstīs, kas neietilpst ES/EEZ.

13.2 Personas datu nodošana un apstrāde ārpus ES/EEZ var notikt, ja tam ir tiesisks pamatojums, proti, lai izpildītu juridisku pienākumu, noslēgtu vai izpildītu līgumu, vai saskaņā ar Klienta piekrišanu, un ir veikti pienācīgi drošības pasākumi. Pienācīgi drošības pasākumi ir, piemēram:
- Ir noslēgta vienošanās, tai skaitā ES līguma standartklauzulas vai citi apstiprināti noteikumi, rīcības kodekss, sertifikācijas u.tml., kas ir apstiprinātas saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu;
- ES/EEZ neietilpstošajā valstī, kurā saņēmējs atrodas, atbilstoši ES Komisijas lēmumam tiek nodrošināts pietiekams datu aizsardzības līmenis;

13.3 Pēc pieprasījuma Klients var saņemt sīkāku informāciju par personas datu nodošanu valstīm ārpus ES/EEZ.

14.Kontaktinformācija

14.1 Klients var sazināties ar OC VISION par šo privātuma politiku, par tās piemērošanu, par jautājumiem, kas saistīti ar viņa personas datu apstrādi, par piekrišanas atsaukšanu, par pieprasījumiem, par datu subjektu tiesību izmantošanu un sūdzībām par personas datu apstrādi.

14.2. OC VISION kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē: www.ocvision.eu sadaļā kontakti.

14.3. OC VISION Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: gdpr@ocvision.eu vai  Elijas iela 17 – 4, Rīga, LV – 1050 ar atzīmi “Datu aizsardzības speciālists”.

Piegādes valsts Latvia Latvija un valoda latviešu